ACT

Acceptance and Commitment Therapy, eller ACT som det kallas i dagligt tal, är en relativt ny vetenskaplig baserad psykoterapeutisk modell som ingår i vad som brukar kallas den ”tredje vågen” inom kognitiv beteendeterapi, KBT. Gemensamt för terapier inom denna tredje våg är att de fäster stor vikt vid acceptans och medveten närvaro (mindfulness). Ytterst handlar det om att i grunden lägga om sitt perspektiv, en avgörande förändring i sättet att handskas med personliga erfarenheter.

ACT har på kort tid förändrat synen på psykoterapi och vad som orsakar mänskligt lidande och utgår från att lidande i huvudsak uppstår utifrån normala psykologiska processer, i synnerhet människans språk och kognition. Syftet är att skapa sig ett rikt, helt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera det lidande som ofrånkomligen hör livet till.

ACT-modellen består av sex kärnprocesser för att skapa psykologisk flexibilitet. Dessa är:

Flexibel uppmärksamhet i nuet (mindfulness) – att få kontakt med det som händer här och nu är att vara psykologiskt närvarande. Att medvetet få kontakt med och engagera sig i vad det än är som händer just nu.

Defusion – innebär att lära sig att ta ett steg tillbaka och separera eller skilja ut oss själva från våra tankar, inre bilder och minnen.

Acceptans – betyder att öppna sig och ge plats åt jobbiga känslor, förnimmelser, impulser och emotioner.

Jag-som-kontext – till vardags talar vi om ”huvudet” eller ”tankeapparaten” utan att tänka på det omfattar två skilda aspekter: det tänkande jaget och det iakttagande jaget.

Värden – hur vill du innerst inne att ditt liv ska vara? Vad vill du stå för? Vad vill du göra med din korta stund här på jorden? Vi brukar jämföra värden med en kompass, därför att de visar riktningen och vägleder oss på färden genom livet.

Ändamålsenligt handlande – innebär att agera effektivt i enlighet med våra värden, vad vi tycker är viktigt och värdefullt. Det är bra att känna till sina värden, men det är bara genom ett ständigt pågående beteende i enlighet med våra värden som livet kan bli rikt, helt och
meningsfullt.

 

ACT

År 1986 publicerades den första studien som visade positiva effekter av behandling med ACT men det dröjde till 1999 innan modellen introducerades i bokform. Intresset för ACT ökar snabbt inom många olika branscher, t.ex. inom vården, psykiatrin och skolan. Sverige är ett land som ligger långt framme när det gäller forskning kring denna behandlingsmodell. Problemen som kan behandlas är t.ex. ångest, depression, nedstämdhet, utmattning, stress och existentiella frågeställningar.

Genom ACT ökar förmågan att öppna sig, vara närvarande och göra det som är viktigt. Ju mer medvetna vi kan vara, ju mer vi kan öppna oss för vår upplevelse och ju mer vi kan handla i enlighet med våra värden, desto bättre blir livskvaliteten, eftersom vi då kan svara så mycket mer effektivt på de problem och utmaningar som livet nödvändigtvis för med sig. Dessutom väcker det en känsla av mening och större livsglädje när vi helt och fullt engagerar oss i livet och låter våra värden styra. Ord som ”livsglädje”, ”livslust”, ”livskraft” och ”vitalitet” används mycket inom ACT.

Det är viktigt att förstå att vitalitet inte är en känsla i vanlig bemärkelse, utan snarare en upplevelse av att vara helt och fullt vid liv, omedelbart levande här och nu, oavsett vad man känner i just i stunden.

Boka ett första besök!