KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi och har sitt ursprung i inlärningspsykologi (klassisk betingning, modellinlärning, operant betingning), kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn och vuxna. Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa.

Olika KBT-terapier betonar olika perspektiv i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar en terapeut inom kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) är exempel på vad man kallar tredje vågens KBT. Dessa innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro (eng. mindfulness) och acceptans.

Kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad modell som har mycket god grund i forskning och som har visat sig vara väldigt framgångsrik. KBT är en strukturerad form av terapi som är praktiskt inriktad och fokuserad på din situation här och nu. En av de vanligaste teknikerna innefattar att klienten får ”hemläxor”. Dessa innefattar oftast handlingar i vardagen som klienten vanligtvis undviker eller fruktar. Upplevelserna och konsekvenserna av dessa handlingar diskuteras sedan med terapeuten, vilket hjälper klienten att skapa nya perspektiv och vanor.

KBT har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet och en fördel med denna metod är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som den effektivaste metoden för behandling av ångest- och depressionsproblematik men kan också användas vid allt från behandling av psykologiska problem till personlig utvecklig.

Utmanande och praktiska metoder i KBT lämpar sig bäst för klienter som är villiga och motiverade att genomföra förändring. Ett viktigt mål inom KBT är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet. Genom KBT kan du få hjälpen du behöver för att livet ska fungera bättre än någonsin förut.

Boka ett första besök!