Terapi

Inom terapi är den mest kända psykologiska behandlingen psykoterapi och det finns olika inriktningar och metoder inom psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn och vuxna.

KBT har sitt ursprung i inlärningspsykologi (klassisk betingning, modellinlärning, operant betingning), kognitionspsykologi och socialpsykologi och handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön och hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. Olika terapier inom KBT betonar de två perspektiven i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar en terapeut inom kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) är exempel på vad man kallar tredje vågens KBT. Dessa innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro (mindfulness) och acceptans.

KBT anses vara den psykoterapiform som har starkast stöd i forskningen (evidens) och KBT rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av depression och ångest.

terapi

 

KBT-terapier har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet och en fördel med KBT är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram. KBT kan också användas vid allt från behandling av psykologiska problem till personlig utvecklig. Ett viktigt mål för en terapeut är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet. Detta gör det enklare att klara av vardagen bättre än någonsin förut.

BOKA ETT BESÖK FÖR HALVA PRISET!