Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar vårt dagliga liv.

FN:s Världshälsoorganisation WHO menar att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i världen.

I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 procent behöva psykiatrisk behandling.

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar har ökat under de senaste årtiondena. Mycket beror på att denna grupp upplever en större oro/stress, svårigheter att sova, huvudvärk, ångest och allmänna svårigheter att hantera sin vardag. Fler unga – framförallt kvinnor – får mer och mer antidepressiva läkemedel utskrivna.

Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Vi är olika sårbara för de påfrestningar och upplevelser vi möter under livets gång. Den individuella sårbarheten är till viss del genetiskt betingad. Man kan till exempel ärva dispositionen (ha en sårbarhet) för att utveckla en depression men det är inte säkert att sjukdomen bryter ut. Det hänger bland annat samman med vilka yttre villkor som gäller i ens liv.

Att se och förstå psykisk ohälsa så tidigt som möjligt är till stor fördel då det ger möjlighet att utforma ett lämpligt stöd. En tidig diagnos kan också förhindra den psykiska ohälsan att förbli långvarig.

psykisk ohälsa

KBT har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet och en fördel med KBT är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som den effektivaste metoden för behandling av ångest- och depressionsproblematik. Ett viktigt mål inom KBT är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet. Detta gör det enklare att klara av vardagen bättre än någonsin förut.