h

Parterapi (IBCT) i Stockholm

Få hjälp till en bättre relation genom förändrade beteenden, förbättrad kommunikation och samarbete.

h

Vad är parterapi (IBCT)?

Under det senaste decenniet har kunskapen både om relationsproblem och parterapi ökat avsevärt och parallellt med det har parterapi blivit allt mer vanligt. Idag anser många att parterapi är den naturliga vägen att gå när relationsproblem upplevs.

IBCT, som står för Integrative Behavioural Couple Therapy, är en väletablerad behandlingsform som har en stark vetenskaplig grund. Ordet integrativ står för att metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. Acceptansbegreppet används i IBCT på samma sätt som i andra metoder inom den så kallade tredje vågen inom KBT. Acceptans handlar här om ett förhållningssätt till tillvaron och livet, om att se och stå ut med verkligheten så som den är, och om att utifrån den insikten agera mot sina värden och mål. Mål som kan definieras inom ramen för en relation – eller på egen hand.

I parterapi som IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om vissa saker och vara oense om andra. Men det är inte det om ger upphov till lidande. Lidandet orsakas istället av hur paret hanterar de här problemen.

Man utgår från en beteendeanalys där man kartlägger vad relationsproblemen har sin grund i och varför dom hålls vid liv. Med utgångspunkten att man ska förlåta och förstå istället för att man ska anklaga och bli arga på varandra så försöker man hitta nya konstruktiva vägar genom samarbete. Dessa nya vägar prövas och utvärderas efter hand. Metoden är användbar i alla slags relationer därför att bra kommunikation i grund och botten handlar om att kunna kommunicera med varandra utan att såra varandra.

Genom att acceptera både sina egna och den andras känslor ökar chansen att lyckas förändra relationen. Även s.k. beteendeterapeutiska metoder används för att åstadkomma förändring inom en relation. IBCT har vid utvärderingar visat sig fungera lika bra och delvis något bättre än traditionell beteendeinriktad terapi.

Fördelar med parterapi (IBCT)

  • Ger konkreta verktyg för att hantera relationsproblem.
  • Förbättrar er kommunikation.
  • Tydliggör känslor och behov.
  • Kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier.
  • Har en stark vetenskaplig grund.
Få halva priset på första besöket!
h

Så går det till

Parterapi inleds med bedömningssamtal; paret tillsammans, därefter var och en individuellt samt slutligen paret tillsammans. Det brukar vara givande för paret att både gemensamt och enskilt få hjälp av en oberoende part. Först i det fjärde gemensamma samtalet presenterar terapeuten en idé för paret om hur de kan bli hjälpta. I behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. Oftast består en IBCT-behandling av mellan 8-10 sessioner.