h

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i Stockholm

Få hjälp med att förändra det som inte fungerar i ditt liv genom effektiv behandling med konkreta verktyg.

h

Vad är Kognitiv beteendeterapi (KBT)?

KBT har sin grund i en sammanslagning av kognitiv terapi och beteendeterapi. Inom kognitiv terapi fokuserar behandlingen framför allt på att modifiera problematiska tankemönster medan beteendeterapi syftar till att förändra konkreta beteenden. I tidig KBT hade känslor en diffus roll och fokus var främst på att utforska patientens tankar och beteenden. Förändring av känslor betraktades som en förväntad effekt av de åtgärder terapeuten vidtog för att förändra tankar och beteenden.

KBT har utvecklats genom olika faser. Den ”första vågen” av beteendeterapi som nådde höjden av popularitet på 1950- och 60-talet, fokuserade främst på beteendeförändring och arbetade med tekniker härledda ur beteendeanalytisk grundforskning. Under 1960-talet började man göra randomiserade behandlingsstudier inom olika områden. Den ”andra vågen” tog explosionsartad fart på 1970-talet och såg kognitiva interventioner som en nyckelstrategi för förändring av känslor såväl som beteenden. Framför allt fäste den andra vågen stor vikt vid att utmana eller ifrågasätta irrationella och dysfunkfunktionella tankar. Kognitiv terapi, som utvecklades av Aaron Beck under 1960–70-talet integrerades alltmer med traditionell beteendeterapi under 1980-talet. Sedan början av 1990-talet har termen KBT använts för att beteckna denna kombination av traditionella beteendeterapeutiska och kognitiva interventioner.

Kognitiv beteendeterapi har en mycket stark förankring i forskning och har visat sig vara väldigt framgångsrik över tid. KBT är en strukturerad form av terapi som är praktiskt inriktad och fokuserad på klientens situation här och nu. En av de vanligaste teknikerna innefattar att klienten får ”hemuppgifter”. Dessa innefattar oftast handlingar i vardagen som klienten vanligtvis undviker eller fruktar. Upplevelserna och konsekvenserna av dessa handlingar diskuteras sedan med terapeuten, vilket hjälper klienten att skapa nya perspektiv och vanor. Ett viktigt mål inom KBT är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet.

KBT har under de senaste åren ökat kraftigt i popularitet och en fördel med denna metod är dess effektiva tekniker, som hjälper klienter att genomföra förändringar och nå mål, ofta också inom en kort tidsram. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som den effektivaste metoden för behandling av ångest- och depressionsproblematik.

Fördelar med KBT

  • Strukturerad och praktiskt inriktad terapi.
  • Effektiva tekniker för förändring på kort tid.
  • Få konkreta verktyg för att nå dina mål.
  • Fokus på här och nu.
  • Stark förankring i forskning (evidens).
Få halva priset på första besöket!
h

Så går det till

I de inledande samtalen görs en gemensam kartläggning av situation samt en målsättning. Därefter börjar själva behandlingsfasen med oftast veckovisa samtal som är 45 minuter långa. Mellan sessionerna görs hemuppgifter. Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållandeplan för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen och för att du som klient ska kunna jobba vidare på egen hand. Oftast består en behandling av mellan 10-20 sessioner.