h

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i Stockholm

Få hjälp med att leva ditt liv i enlighet med vad du tycker är viktigt och värdefullt och lär dig att acceptera det lidande som ofrånkomligen hör livet till.

h

Vad är Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

ACT är en vidareutveckling av KBT och en del av den så kallade ”tredje vågen” inom KBT. ACT fäster stor vikt vid acceptans och medveten närvaro (mindfulness), utöver traditionella beteendeinterventioner. Den tredje vågen har även medfört ett ökat intresse för känslomässiga fenomen även inom KBT. Tredje vågens KBT skiljer sig från traditionell KBT på så sätt att fokus inte är på att förändra tanke- och känsloinnehåll utan i stället att förändra personens inställning till sina tankar och känslor. Man strävar efter att lära sig observera tankar och känslor utan att låta dem styra, och utan att försöka undvika dem.

Syftet med ACT är att förutsäga och påverka beteenden för att kunna hjälpa människor att skaffa sig ett rikt och meningsfullt liv, det vill säga hjälpa människor att leva ett liv i enlighet med vad de tycker är viktigt och värdefullt. ACT lär alltså människor att bli medvetna om sitt beteende och att vara uppmärksamma på hur beteendet fungerar i deras liv.

Målet med ACT är att skapa psykologisk flexibilitet som innebär förmågan att uppleva tankar, känslor, sinnesintryck och minnen för vad de är och samtidigt vidmakthålla eller förändra beteendet i linje med egna, valda värden.

 

Fördelar med ACT

Fokus i ACT är på:

  • Acceptans - att öppna sig och ge plats åt jobbiga känslor, förnimmelser, impulser och emotioner.
  • Defusion - att ta ett steg tillbaka och separera eller skilja ut oss själva från våra tankar, inre bilder och minnen.
  • Flexibel uppmärksamhet i nuet - att uppmärksamma det som är närvarande i nuet.
  • Jag-som-kontext - den aspekt av oss själva som noterar vad vi tänker, känner, upplever eller gör i stunden.
  • Värden - önskvärda kvaliteter i det pågående handlandet utifrån vad vi tycker är viktigt och värdefullt.
  • Ändamålsenligt handlande - att agera effektivt i enlighet med värden.
Få halva priset på första besöket!
h

Så går det till

I de inledande samtalen görs en gemensam kartläggning av situation samt en målsättning. Därefter börjar själva behandlingsfasen med oftast veckovisa samtal som är 45 minuter långa. Mellan sessionerna görs hemuppgifter. Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållandeplan för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen och för att du som klient ska kunna jobba vidare på egen hand. Oftast består en behandling av mellan 10-20 sessioner.